طراحی سایت | هاست و دامنه
plan B – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۳۰۰ MB
پهنای باند : ۱۲ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : ندارد
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۳۰هزار تومان سالانه
plan C – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۶۰۰ MB
پهنای باند : ۲۴ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : ندارد
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۴۰هزار تومان سالانه
plan D – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۱ GB
پهنای باند : ۴۸ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : ندارد
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
۶۰هزار تومان سالانه
plan E – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۲ GB
پهنای باند : ۹۶ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : دامنه IR رایگان
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۹۸هزار تومان سالانه
plan F – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۳ GB
پهنای باند : ۱۴۴ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : دامنه IR رایگان
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۲۲۰هزار تومان سالانه
plan G – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۶ GB
پهنای باند : ۲۸۸ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : دامنه IR رایگان
نصب وردپرس :۱۰هزار تومان
 ۲۰۰هزار تومان سالانه
plan H – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۱۲ GB
پهنای باند : ۵۷۶ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : دامنه IR رایگان
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۴۱۰هزار تومان سالانه
plan I – نوع : لینوکس
فضای میزبانی : ۲۴ GB
پهنای باند : ۱۱۵۲ GB
تعداد دیتابیس : نا محدود
ایمیل : نا محدود
ساب دومین : نا محدود
سیستم مدیریت : cPanel
پشتیبانی ۲۴ ساعته : دارد
هدیه : دامنه IR رایگان
نصب وردپرس : ۱۰هزار تومان
 ۷۲۰هزار تومان سالانه

 

  برای انتخاب و خرید هریک از پلان ها نام و مشخصات آن را در قسمت پشتیبانی به صورت

تیکت ارسال نمایید